polecamy
Podziel się: twitterwykopblipfacebookdelicious
Selvhenter wywiad z Anją Jacobsen i Jaleh Negari

Selvhenter
wywiad z Anją Jacobsen i Jaleh Negari

Click here for the English version of this interview

O tym, że na skandynawskiej scenie dzieje się wiele dobrego i co chwilę pojawiają się kolejne nowe, interesujące zespoły, wiadomo nie od dziś. Scena duńska z każdym rokiem odkrywa swoje muzyczne niespodzianki, a taką bez wątpienia jest kwintet Selvhenter. Grupa dziewczyn, wchodzących w skład kolektywu Eget Værelse, wydały właśnie drugi album "Motion of Large Bodies", na którym łączą fascynacje muzyką free, elementami metalu i jazzu, ale też graniem z wykorzystaniem efektów, wzmacniających brzmienie skrzypiec, puzonu czy saksofonu. O najnowszym albumie i sposobie komponowania opowiada nam Anja Jacobsen i Jaleh Negari. 

Jakub Knera: Skąd wzięłyście pomysł na Selvhenter? Wasz zespół stara się badać możliwości między fakturą dźwięku z jednej strony, oraz jej intensyfikacją z drugiej, również w bardzo dynamicznej i agresywnej formie. 

Anja Jacobsen i Jaleh Negari: Ideą Selvhenter jest połączenie pięciu osób, wraz z ich różnymi inspiracjami, sposobami gry, estetykami I osobowościami, w celu wspólnego tworzenia muzyki. Oznacza to, że nikt nie może kontrolować tego, jak grają inni. Oczywiście kiedy tworzymy nową muzykę, może być tak, że początkowy pomysł pochodzi od jednej z nas, ale zawsze pozostajemy otwarte na pomysły innych osób. 

W jakim stopniu podstawą zespołu jest wybór do korzystania z niestandardowych instrumentów – dwóch zestawów perkusyjnych, skrzypiec I sekcji dętej, a także zestawu efektów, które znacząco modulują wasze brzmienie?

Poznaliśmy się jako przyjaciółki lub w innych konstelacjach zespołów w środowisku muzycznym, w którym jesteśmy od pewnego czasu. A ponieważ naszym celem było pracowanie z sonicznymi i muzycznymi możliwościami naszych instrumentów oraz kompozytorska współpraca, a nie dążenie do określonego gatunku lub dźwięku, aparatura której używamy nie była kwestią wyboru. To było bardziej losowa konsekwencją spotkania Marii Diekmann, Marii Bertel i Sonji Labianca, które chciały zrobić coś razem. Pewnego dnia zobaczyły dwie perkusistki i postanowiły połączyć swoje kompozycje z rytmicznymi formami. 

Od początku zapanowało między nami ekscytujące napięcie pomiędzy "klasycznie" brzmiącymi instrumentami i ich amplifikacji oraz efektami gitarowymi. Staramy się podtrzymywać to napięcie, eksplorujemy je.

Kiedy słucham waszej muzyki, odnajduję ją gdzieś pomiędzy awangardą, jazzem, rockiem a metalem. W jakim stopniu same utożsamiacie się z tymi estetykami? Czujecie się przywiązane do niektórych bardziej niż do innych? 

Możemy rozpoznać się w tych wszystkich estetykach. W tej chwili siedzimy również mocno w elemencie funkowym… Jako grupa, nie czujemy że jest nam bliżej do którejkolwiek z tych estetyk, ale jako jednostki, z pewnością mamy swoich faworytów. 

Co najbardziej pociąga was w eksperymentowaniu? 

Najciekawsze eksperymenty często mają miejsce wtedy, gdy część zespołu ma wyraźną wizję tego, co chce osiągnąć, a pozostałe osoby cały czas jej szukają, blokują ją, tworzą opozycyjny głos. Generalnie lubimy, gdy melodia ma wiele warstw i nie jest zbyt oczywiste, co się dzieje. 

Dialog, rozwój brzmienia, wykorzystanie do produkcji różnych dźwięków, które mogą generować nowe formy – co wydaje się Wam najbardziej interesujące? 

Wszystko jest ciekawe; rozwijanie brzmienia instrumentów, a równolegle z tym rozwój formy, przyglądanie się jak inni reagują na nuty lub wstępnie składany rytm i w jaki sposób razem kończymy pisać utwory. Ciekawe jest też to jak wspólnie improwizujemy i widzimy co się dzieje, aby następnie wszystkie pomysły skondensować.

Czy Selvhenter należy rozumieć jako obszar eksperymentowania? Wasz nowy album Motion of Large Bodies, wykorzystuje pewne motywy z poprzedniej płyty Frk. B Fricka, ale wydaje mi się bardziej rytmiczny i bardziej zorganizowany. Jaki był wasz zamysł na to wydawnictwo? 

Chodziło o to, aby nagrać piosenki, które graliśmy przez pewien okres czasu. Chcieliśmy zrobić dobrej jakości nagranie i produkcję, więc poprosiliśmy Aske Zidore aby nam pomógł, a on zrobił naprawdę dobrą robotę. Chcieliśmy także zbadać możliwości jakie daje proces nagrywania – to zupełnie inna sytuacja niż granie na żywo. Ważne było dla nas położenie nacisku na to aby dźwięk wyprodukowany w studio utrzymał energię koncertów. 

Jednym z naszych zamiarów była chęć eksplorowania i zabawy z albumem jako nośnikiem, niezależną formą przekazu – nie chcieliśmy aby była to jedynie dokumentacja naszych koncertów, ważne były możliwości jakie daje proces produkcji. I to okazało się być świetnym sposobem dla nas do zapoznania się z naszą własną muzykę i zrozumieniem jej na głębszym poziomie. Rozpoczęliśmy także współpracę z syntezatorami i instrumentami klawiszowymi – teraz wykorzystujemy je również na koncertach.

Jestem zainteresowany tym jak patrzycie na koncerty i album z perspektywy narracji. Podczas słuchania „Motion of Large Bodies” wydaje się być ona bardzo spójna, natomiast podczas występu modyfikujecie ją. Jaki jest wasz zamysł na granie muzyki na żywo?

Byłoby to niemożliwe, aby zawsze grać ten sam zestaw. Potrzebujemy zmiany, dlatego tworzymy nowe zestawy utworów na każdy koncert często mieszamy stare utwory z nowymi, dodajemy improwizacje. Szczerze mówiąc, czasem kolejność piosenek działa lepiej niż w innych okresach. Czy to działa, czy nie jest bardzo uzależnione od konkretnej sytuacji – miejsca, publiczność, nagłośnienia. Dlatego "narracja" koncertu jest bardzo różna w zależności od okoliczności, nawet wtedy, gdy zdarzy nam się grać ten sam zestaw utworów dwa razy. Kolejną zasadą jest to żeby zawsze mieć "jokera" oznacza to coś nieprzewidywalnego podczas koncertu. Nikt nie wie, kiedy i jak ten joker przyjdzie. Poza tym, może być więcej niż jeden joker…

Jak postrzegacie zmiany w zespole pomiędzy dotychczasowymi dwoma albumami? W jakim stopniu Selvhenter polega na balansie i zaplanowanym procesie kompozycji, a na ile czerpiecie z muzyki improwizowanej?

Od pierwszego albumu do drugiego zdobyłyśmy dużo doświadczenia. Zespół stał się bardziej dopracowany zarówno pod względem muzyki jak i dźwięku. To jest dokładnie to o czym mówisz, napięcie między planowaniem i spontanicznością, to dla nas fascynujące. Tak więc jak już wspomniano wcześniej nawet jeśli utwór ma zaaranżowaną wyraźną formę, to w tym samym czasie jest otwarty na nowe rozwiązania. Jeśli u kogoś z nas pojawi się spontaniczny impuls i za nimi podąża, może całkowicie zmienić piosenkę, przekonując do tego resztę zespołu.

Pięć osób to zespół, w dodatku z dużym temperamentem, który wydaje się znaczący w przypadku kobiecej konstelacji. 

Przez lata odkąd współpracujemy razem, znaleźliśmy dobre sposoby na współpracę. Na początku pojawiały się regularne dyskusje, wymiany zdań, ale pracowaliśmy nad nimi i weszłyśmy na nowy poziom komunikacji. Praca w zespole nigdy nie jest łatwa, ale staliśmy się dobre w porozumiewaniu w tej konstelacji. 

Selvhenter jest jednym z projektów, które wchodzą w skład platformy Eget Værelse, w którym rozwijacie własne zainteresowania: Anja ma solowy projekt Frk. Jacobsen, w którym eksperymentuje z subiektywnym spojrzeniem na muzykę pop, Maria tworzy Ymers Pizza, w którym pogłębia swoje fascynacje muzyką drone, generowaną na puzonie. Valby Vokalgruppe jest rodzajem platformy do wykorzystania wokal i głosu w różny sposób, bardzo blisko dream-popowej elektroniki. To bardzo duża rozpiętość stylistyczna, co jest imponujące i fascynujące. Czy macie hierarchię zespołów, które są ważniejsze, a które są tylko pobocznymi projektami? A może wspomniana platforma ma na celu ułatwienie tworzenia różnych konfiguracji i badania dalszych możliwości muzyki?

Jeśli masz impuls, to dobry pomysł, aby za nim podążać i trzymać się go, dopóki nie zacznie się zmieniać. Wszyscy mamy różne impulsy do odkrywania nowych obszarów muzycznych. Eget Værelse został założony przez członkinie Selvhenter w 2010 roku jako platforma dla projektów, które tworzymy razem lub osobno. Mamy różne inspiracje i impulsy, które można dostrzec w wielu różnych projektach. Wszystkie nawzajem się wspieramy, jeśli chodzi o tworzenie nowej muzyki, bez względu na formę jaką ma ta muzyka.

English Version

It's a fact that in scandinavian music scene there are many interesting new bands all the time. Danish scene every year discovers its musical surprises - one of them is a group Selvhenter. This quintet, belonging to the collective Eget Værelse, have just released their second album, "Motion of Large Bodies," which combines their fascination with the free-music, elements of metal and jazz but also playing with the effects, reinforcing a violin, trombone and saxophone. We talk with Anja Jacobsen and Jaleh Negari about the new album.

Jakub Knera: Where did the idea of Selvhenter come from? Your band is trying to explore the possibilities between the textures of sound on the one hand, and its intensification on the other, also in a very dynamic and aggressive form.

Anja Jacobsen & Jaleh Negari: The idea of Selvhenter is to bring five individuals together, with all their different inspirations, ways of playing, aesthetics and personalities – and create music together. This means that no one can control how the others are playing. When we make new music, it might be that the initial idea comes from one of us, but there is always an open space for the others to contribute with their own thing.

To what extent did the foundation of the band motivate this choice to use non-standard instruments – two drums, the violin colliding with the horn section, and the selection of effects that significantly modulate the sound?

We met each other as friends or from other band constellations in the music environment we were part of at that time. And since our focus was to work with the sonic and musical possibilities of our instruments and the compositional collaboration with each other rather than to strive for a specific sound or genre, the instrumentation was not a profound decision or choice. It was more a random consequence of Maria, Maria and Sonja meeting each other and wanting to do something together. One day they saw the two drummers in another band and got curious about the combination of their sounds with rhythms and percussion. 

From the beginning an exciting tension has existed between the “classical” sounding instruments and their amplification and effect pedals. This is a tension we keep exploring and keep finding interesting. 

When I listen to your music, I would categorize it somewhere between the avant-garde / jazz-rock / metal / ethnic genres. To what extent do you recognize yourselves in these aesthetics? Do you feel more attached to one of them?

We can recognize ourselves in all of these aesthetics. At the moment we are also implementing a funky element. As a group, we don't feel closer to one of these aesthetics than to another. But as individuals, we might have our personal favourites.

What interests you most in experimenting? 

The most interesting experiments often arise when there is a very clear idea from one part of the band while another part of the band is obstructing it or blurring it by creating a weird “counter voice”. We generally like when a tune has many different layers and it isn't too obvious what is going on.

A dialogue, developing the sound of instruments, using them to produce different sounds that can generate new forms or maybe something else?

Everything is interesting; to develop the sound of the instrument and let a form arise from this, to see how the others react to written notes or a pre-composed beat and finish the song together, or simply just to improvise and see what happens, and then afterwards condense a form out of the improvisation. 

Can Selvhenter be understood as a field for experimentation? Your new album Motions of Large Bodies uses motifs from the album Frk. B Fricka, but now in a more rhythmic and structured form. What was your idea for the second album?

The idea was to record the songs that we had been playing live for some time. And we wanted to make a good recording and production, so we asked Aske Zidore to help us, and he did a really good job. We also wanted to explore the possibilities the recording process gives, which are very different from the live situation. We wanted to make the sound more “produced” but at the same time maintain the energy from the live performance. 

The urge to do so also came from a curiosity to explore and play with the “record” as an independent art-media, rather than merely consider an album as a documentation of the live performances. But to create and embrace many possibilities of the producing process. And this has been a great way for us to explore our own music and understand it on a deeper level. We also started working with synthesizers and keyboards as a part of the recording process – something we have now included at the live shows.

I am interested in your emphasis on the form of concerts and studio recordings. While listening to Motions of Large Bodies I have no doubt that this narrative and dramatic effect are smooth and exhaustive, but during your concert, when you played songs from the album in a different order, I haven’t been able to read this idea. What is your plan to play live music?

It would be impossible always to play the same set. We need variation and this is why we create a new set of songs for each concert, where we often mix old songs, new songs and improvisations. To be honest, sometimes the order of the songs works better than at other times. Whether it works or not is very dependent on the specific situation – the place, the audience, the sound, etc. So, the overall “narrative” of a concert is very different from time to time – also even if we happen to play the same set twice. Another principle that is very important to us is always to have a “joker” – this means something unpredictable during a concert. Nobody knows when or how the joker will come - and there might be more than one...

How has your view on the band evolved between the two albums? To what extent is Selvhenter about balanced and planned works and how much do you like to make free and improvised music?

From the first album to the second we gained a lot of experience. I think the band has become more nuanced both in terms of the music and the sound. It is exactly the tension between the planned and the spontaneous that we find very interesting. So – as I’ve mentioned before – even if a song has a clear pre-arranged form, it is always open at the same time. So, if a person has a spontaneous impulse, and she follows it, it might change the song completely, because the rest of the band will go along.

Five people are a quite a large team, in addition with a lot of temperament, which seems significant in the case of a female constellation. How do you get along? Is teamwork easy? What is your way of composing and preparing material – is it rather solo ideas of every member of Selvhenter or it come up from rehearsals or sessions?

During the years we found a good way of working together. In the beginning we had a lot of discussions and arguments, but we worked ourselves through it, and came to a new level of communication. Teamwork is never easy, but we have become good at it in this group constellation. Our ways of composing are sometimes that a person will bring an idea and other times to improvise, record it, and create a form from this.

Selvhenter is one of the projects, which falls within the association/platform Eget Værelse in which you can develop your own interests: Anja has a song-based solo project Frk. Jacobsen), experimenting with a subjective look on pop music, Maria in Ymers Pizza is working in the field centred around drone-like and noisy pieces for solo trombone. Valby Vokalgruppe is a kind of platform to use vocals and voice in different ways, very close to dream pop electronics. This is a very large spread of style, which is impressive and fascinating. Do you have a hierarchy of teams that you spread between proportions? Or perhaps a form of collective aims to facilitate the creation of different configurations and explore further possibilities of music?

If you have an impulse, it is a good idea to follow it and stick with it until it changes by itself. We all have different impulses to explore new musical fields. Eget Værelse was started by the members of Selvhenter in 2010 as a platform for the projects we create together or individually. The members of Eget Værelse/Selvhenter have diverse inspirations and impulses, which you can see from the different projects. We are all very supportive when it comes to the creation of new music, in whatever form this music has.

[Fotografia u góry: Anna Maria Biniecka]

[Jakub Knera]

recenzje Selvhenter w popupmusic